Životno osiguranje

1. Zašto sklopiti ugovor o osiguranju života?
2. Što je ponuda osiguranja života?
3. Tko je ugovaratelj osiguranja?
4. Što se dešava s policom u slučaju netočne prijave starosti osiguranika?
5. Tko predstavlja osiguranika u polici života?
6. Tko se naziva korisnika osiguranja u polici života?
7. Što je otkup osiguranja života i kada je moguć?
8. Što je kapitalizacija osiguranja života?
9. Na koji način se utvrđuje pristupna dob osiguranika?
10. O čemu ovisi premija osiguranja života?
11. U kojem iznosu ugovaratelj ima pravo na zajam po polici?
12. Što u slučaju da osiguranik izgubi policu?
13. Hoće li po nastupu osiguranog slučaja korisnik osiguranja, ukoliko je koristio poreznu olakšicu, dobiti puni iznos ugovorene osigurane svote?
14. Kada se isplaćuje dobit po polici osiguranja života?
15. Je li osiguravatelj obvezan korisniku osiguranja isplatiti osiguranu svotu ako osiguranik počini samoubojstvo ?
16. Koja je pristupna dob za osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja?